Regulamin korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta

MZK sp. z o.o. w Stalowej Woli

 

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta, w szczególności zakładania, udostępniania i wykorzystania indywidualnego konta Użytkownika, zapewniającego dostęp do usług oferowanych przez MZK Sp. z o.o. za pomocą Internetu.

2.  Internetowe Biuro Obsługi Klienta dostępne jest pod adresem: www.mzk.stalowa-wola.pl

3.  Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

-   MZK Sp. z o.o. – Miejski Zakład Komunalny Sp. zo.o. w Stalowej Woli, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

-   iBOK – Internetowe Biuro Obsługi Klienta;

-   Klient –osoba/podmiot, który zawarł z MZK Sp. z o.o. umowę o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków;

-   Użytkownik – Klient zarejestrowany w iBOK posiadający Login oraz Hasło;

-   Login – ciąg znaków identyfikujących jednoznacznie Użytkownika w iBOK.

Hasło – kombinacja znaków (min.7 w tym znak specjalny, np.$#*!),zapewniająca Użytkownikowi wyłączność dostępu do iBOK.

 

II. Warunki udostępnienia konta

Warunkiem utworzenia i udostępnienia Klientowi konta w iBOK jest:

1.  Złożenie przez Klienta w iBOK Wniosku o założenie konta. Dane wskazane przez Klienta winny być zgodne z danymi zawartymi w umowie
o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

2. Stworzenie profilu klienta na platformie iBOK poprzez zakładkę iBOK dostępną za pomocą adresu: www.ibok.mzk.stalowa-wola.pl

3.  Zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu.

4.  Posiadanie i podanie przez Klienta adresu e-mail.

 

III. Zasady korzystania z iBOK

1. Korzystanie z iBOK jest bezpłatne.

2. Użytkownik może korzystać z następujących funkcji iBOK:

-   Faktury i Płatności – informacje o fakturach wraz z datą wystawienia oraz z datą zapłaty,

-    Liczniki –informacje o wodomierzach oraz ich historycznych odczytach w poszczególnych okresach rozliczeniowych,

-    Składniki opłat– informacje o składnikach opłat za wodę i kanalizację

-    Zgłoszenia–zgłoszenie awarii lub złożenie zapytania do MZK Sp. z o.o.

-    Dokumenty –pliki do pobrania(pdf), udostępnione przez MZK Sp. z o.o.,

-    Mój profil – miejsce do zweryfikowania swoich danych w systemach MZK Sp. z o.o.

-    Zmiana hasła–możliwość zmiany hasła do systemu iBOK

 

IV. Informacje techniczne

1.  MZK Sp. z o.o. nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do serwisu iBOK.

2.  MZK Sp. z o.o. podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić poprawne działanie iBOK,w zakresie możliwości wynikających z dostępnego poziomu technicznego.

3.  MZK Sp. z o.o. ma prawo zablokować dostęp do konta, w przypadku stwierdzenia korzystania z niego przez Użytkownika w sposób sprzeczny
z niniejszym regulaminem lub przepisami prawa.

4.  Zgłoszenie przez Użytkowników wszelkich nieprawidłowości lub uwag odnośnie działania iBOK możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@mzk.stalowa-wola.pl

5.  iBOK jest aktualizowane 1 raz na dobę, pomiędzy godziną 1530 –1600.

6. Konto użytkownika zostanie aktywowane po pozytywnym zweryfikowaniu złożonego wniosku, w terminie do 3 dni roboczych począwszy od dnia złożenia wniosku o rejestrację nowego użytkownika.

7. MZK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania iBOK.

8. Regulamin opublikowany na IBOK  uznaje się za doręczony do Użytkownika.
MZK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.Wszystkie zmiany stają się obowiązujące po okresie 2 tygodni od opublikowania ich na stronie
www.mzk.stalowa-wola.pl

 

V. Zakres odpowiedzialności i uprawnień Użytkownika

 

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wprowadzone dane w formularzu zgłoszeniowym oraz za dyspozycje przekazane poprzez iBOK;

2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z iBOK zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, a w szczególności do:

-       niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł innych Użytkowników;

-       nieprzenoszenia na osoby trzecie prawa do korzystania z iBOK;

-       bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu.

3. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z użytkowania iBOK w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych do Regulaminu. Rezygnacja winna zostać zgłoszona przez iBOK. Po uzyskaniu informacji o rezygnacji z użytkowania iBOK, MZK Sp. z o.o. usuwa konto Użytkownika w terminie do 7 dni od daty powzięcia informacji o rezygnacji Użytkownika.

 

4.  Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę  i/lub odprowadzanie ścieków przez jedną ze stron uprawnia MZK Sp.z o.o. do zablokowania dostępu do konta użytkownika z jednoczesnym usunięciem danych z listy użytkowników.

5.  W przypadku zmiany danych podanych przy składaniu Wniosku oraz wynikających z Umowy w zakresie zbiorowego zaopatrzeniaw wodę/odprowadzania ścieków, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji w iBOK.MZK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta, wynikające z braku posiadania aktualnych danych.
 

6.  Akceptując Regulamin klient wyraża zgodę na wykonanie usługi,polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.(Dz. U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.).

7.  Dane osobowe klientów przetwarzane są na podstawie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

8.  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż:

1)    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul.Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola;

2)    kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzk.stalowa-wola.pl;

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6ust. 1 lit. b RODO;

4)    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. zo. o., którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych,podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora;

6)    Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania umowy, a po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową;

7)    Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;

8)    ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9)    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w tym również w formie profilowania;

10)  podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

 

VI. Zakres odpowiedzialności i uprawnień MZK Sp. z o.o.

1.  W przypadku niezgodności danych Klienta wynikających z umowy w odniesieniu
do przedłożonego wniosku, MZK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zawieszenia czynności związanych z utworzeniem i udostępnieniem konta iBOK do czasu wyjaśnienia przyczyn rozbieżności.

2.  Wyjaśnienie przyczyn rozbieżności opisanych w pkt. VI. 1. w pierwszej kolejności będzie polegało na poinformowaniu Klienta o podjętej próbie założenia konta iBOK i niespójności danych pomiędzy wnioskiem a podpisaną umową o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.
W przypadku potwierdzenia przez Klienta faktu złożenia wniosku oraz po wyjaśnieniu przyczyn rozbieżności MZK Sp. z o.o. uruchomi niezwłocznie procedurę aktywacji konta iBOK.

3.  MZK Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi, dotyczących jego zgłoszeń w iBOK w terminie do 14 dni od dnia zamieszczenia przez Użytkownika zgłoszenia (zapytania, uwagi, itp.).

4.  MZK Sp. z o.o. zastrzega, że odczyty wodomierzy podane przez Użytkownika poprzez iBOK nie będą uwzględniane przy fakturowaniu za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

5.  MZK Sp. z o.o. odpowiada za bezpieczeństwo informacji o Użytkownikach iBOK z wyłączeniem sytuacji gdy Użytkownik udostępnił osobom trzecim swój Login i Hasło, nawet w sposób niezamierzony (włamania i wirusy komputerowe, itp.).

6.  MZK Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki dla Klienta, wynikające z udostępnienia przez Klienta Loginu iHasła osobom trzecim.

7.  MZK Sp. z o.o. nie odpowiada za szybkość przesłanych danych i ich ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych,systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych

VII. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2018 r.